Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

gefuhlvoll
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
gefuhlvoll
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
8701 ea5b 500

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

gefuhlvoll
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
3222 60b8 500
Reposted fromverronique verronique viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
0620 4fe2
Reposted from4777727772 4777727772 viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
gefuhlvoll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl