Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2019

2171 bb70
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaprzekleta przekleta
gefuhlvoll

Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.

Cecelia Ahern – Love, Rosie

— za: https://tiny.pl/t18cc
Reposted fromzielono zielono viadangel dangel
gefuhlvoll
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viadangel dangel
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
2863 f2fc
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
gefuhlvoll
mazzelloplots the most adorable dorks
gefuhlvoll
0754 bf9c 500
Reposted fromtfu tfu viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
gefuhlvoll
2257 3c8d 500
Reposted fromsoftboi softboi viadangel dangel
gefuhlvoll
2306 5af4 500
Reposted fromikhakima ikhakima viadangel dangel
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadangel dangel
gefuhlvoll
Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana. mogę tylko mamrotać ,,boli'', mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle. 
— M. Halber
Reposted fromzoo zoo viadangel dangel
gefuhlvoll
Pomyśl o niezliczonych sytuacjach, kiedy straciłeś poczucie czasu, nie pamiętałeś niczego z podróży do domu samochodem albo zapomniałeś, jaki jest dzień tygodnia. Najczęściej działamy na autopilocie, bezmyślnie brnąc przez znajome bagno codzienności.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadangel dangel
gefuhlvoll
6681 30c1 500
Reposted fromdangel dangel
gefuhlvoll
Reposted fromshakeme shakeme via3u3a 3u3a
gefuhlvoll
7243 a086
Reposted from4777727772 4777727772 via3u3a 3u3a

July 18 2019

gefuhlvoll
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
gefuhlvoll
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
8701 ea5b 500

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl